Youtube Autovision and Travel
HomeAuto NewsAutomotiveMoto BikeTravelLifestyleGalleryE-MagContact Us

No Title
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

   

  อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิตส่งมอบระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 3

  อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิตส่งมอบระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 3

   

  อีซูซุมุ่งมั่นสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”
  ส่งมอบระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 3 ให้แก่โรงเรียนบ้านแก้วเมธี จังหวัดเลย

       
               กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย  โดย มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท            ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ มร. มาโคโตะ คาวาฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการ  “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”  ในการจัดสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 3 สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้แก่ โรงเรียนบ้านแก้วเมธี อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย  


              มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “การมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพ แต่ยังมีอีกหลายชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในการอุปโภคบริโภค  กลุ่มอีซูซุจึงได้ริเริ่มโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อดำเนินการสำรวจ และวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

            
   สำหรับโรงเรียนบ้านแก้วเมธี จังหวัดเลย ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากมีสภาพตั้งอยู่บนพื้นที่สูง การสูบน้ำขึ้นมาใช้ในพื้นที่จึงเป็นไปได้อย่างยากลำบาก ในเบื้องต้นได้มีการแก้ไขปัญหาโดยจัดตั้งกรรมการนักเรียนทำการจัดเก็บเงินจากนักเรียนทุกคนทุกสัปดาห์ เพื่อนำมาซื้อน้ำสะอาดสำหรับการบริโภค  กลุ่มอีซูซุเล็งเห็นว่าปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน จึงได้ส่งทีมเข้าไปร่วมแก้ปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง เพื่อทำการส่งมอบโครงการ  “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 3 ให้แก่โรงเรียนบ้านแก้วเมธี นอกจากนี้อีซูซุยังมีส่วนร่วมในการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมด้านสันทนาการให้แก่น้องๆ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่โรงเรียนและชุมชนบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย”
              
  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี ตั้งอยู่ในอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบันเปิดการเรียน – การสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 123 คน ปัจจุบันแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ได้แก่ น้ำประปาจากแหล่งขุดเจาะใหม่ที่สร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้ยังคงมีปัญหาเรื่องการสูบน้ำมาใช้ ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ และยังไม่มีการติดตั้งระบบกรองน้ำ
              
  ทั้งนี้อีซูซุได้ทำการสรุปปัญหาและหาแนวทางร่วมกันปฏิบัติเพื่อวางแผนติดตั้งชุดอุปกรณ์ปั๊มน้ำ พร้อมทั้งจัดสร้างศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มนักเรียน โดยการสนับสนุนการสร้างโรงเรือน ติดตั้งชุดอุปกรณ์ปั๊มน้ำ พร้อมทั้งจัดสร้างศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มนักเรียน โดยติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานอย่างครบวงจร พร้อมจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้ในการบำรุงรักษาดูแลระบบการผลิตน้ำดื่ม พร้อมทั้งแนะนำวิธีการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนในการนำน้ำดื่มสะอาดที่ได้จากระบบบรรจุขวดจำหน่ายให้ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย  

              โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มอีซูซุ เพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” อย่างแท้จริง
   
    
  view